Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen „podmínky“)

I.

Základní ustanovení

1. Poskytovatelem těchto internetových stránek a autorem těchto podmínek a reklamačního řádu je společnost Finance OK s.r.o., IČ: 06294961, se sídlem Kněžskodvorská 2544, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice (dále jen „poskytovatel“). Poskytovatel je pro účel těchto podmínek a reklamačního řádu zprostředkovatelem dle zákona č. 257/2016 Sb., zákon o spotřebitelském úvěru a dále pojišťovacím zprostředkovatelem dle zákona č. 38/2004 Sb., zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, a od 1. 12. 2018 ta-ké dle zákona č. 170/2018 Sb., zákon o distribuci pojištění a zajištění.

2. Klientem těchto internetových stránek je každý návštěvník těchto webových stránek. Klientem se pro účel těchto podmínek a reklamačního řádu rozumí spotřebitel dle § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „klient“).

3. Tyto podmínky se vztahují na všechny klienty internetových stránek poskytovatele www.kiwipujcky.cz (dále jen „portál“), a upravují vztahy mezi poskytovatelem a klien-tem. Klient je při užívání portálu poskytovatele vázán těmito podmínkami (dále jen „VOP“).

4. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit tyto podmínky. Právo měnit tyto podmínky nemá žádný jiný subjekt. Právní vztahy vzniklé na základě těchto podmínek se řídí zněním účinným v den vzniku právního vztahu.

II.

Smlouva

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran plynoucí ze smlouvy o poskytování služeb prostřednictvím portálu uzavřené mezi poskytovatelem a klientem (dále jen „smlouva o poskytování služeb“ nebo „smlouva“).

2. Návrh na uzavření smlouvy činí klient vyplněním údajů v registračním formuláři do-stupném na portálu a následným odesláním vyplněných údajů pomocí k tomu určeného tlačítka. Před odesláním vyplněných údajů je může klient zkontrolovat a případně opra-vit. Zaškrtnutím příslušného k tomu určeného pole a odesláním vyplněného registračního formuláře vyjadřuje klient souhlas s těmito VOP a tyto VOP se pro něj stávají závazný-mi.

3. Uzavřením smlouvy se poskytovatel zavazuje poskytovat klientovi služby prostřednic-tvím portálu a klient se zavazuje hradit za to poskytovateli odměnu za podmínek stano-vených v těchto VOP.

4. Má se za to, že údaje uvedené klientem v rámci registrace jsou pravdivé a úplné. Odpo-vědnost vyplývající z neúplného či nepravdivého uvedení údajů nese pouze klient. Po-kud dojde ke změně některého z údajů klienta obsažených v registračním formuláři, je klient povinen o tomto neprodleně informovat poskytovatele.

5. Poskytovatel není povinen smlouvu uzavřít a je oprávněn odmítnout nabídku k uzavření smlouvy i bez udání důvodu.

6. Klient souhlasí s používáním komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby a poskytovatel si neúčtuje v této souvislosti žádné další poplatky.

7. Vyjádří-li klient svůj souhlas s těmito VOP v průběhu trvání této smlouvy, jsou pro něj do budoucna závazná tyto VOP namísto případných dřívějších obchodních podmínek, se kterými vyjádřil souhlas v minulosti.

III.

Obsah portálu poskytovatele

1. Odkazované stránky na portál nejsou kontrolovány poskytovatelem, poskytovatel tudíž není zodpovědný za jejich obsah, poskytovatel taktéž není zodpovědný za obsah ja-kýchkoliv dalších odkazů uvedených na odkazovaných stránkách či jakýchkoliv změn a aktualizací uvedených tamtéž. Poskytovatel poskytuje odkazy na webové stránky třetích osob za účelem vytvoření maximálního pohodlí návštěvníků těchto webových stránek, není ovšem zodpovědný za obsah odkazovaných webových stránek.

2. Vyplněním údajů v registračním formuláři dostupném na portálu a následným odesláním vyplněných údajů pomocí k tomu určeného tlačítka vyjadřuje klient souhlas s těmito podmínkami a tyto podmínkami se pro něj stávají závaznými.

3. Veškeré informace, produkty, software či služby uvedené na portále mohou obsahovat nepřesnosti či typografické chyby, a to z důvodu pravidelného provádění změn těchto informací. Poskytovatel může kdykoliv provádět zpřesnění a/nebo změny na portále. Rady získané prostřednictvím webových stránek poskytovatele by měly být klienti nej-prve řádně zváženy, než budou použity k osobním, lékařským, právním či finančním rozhodnutím. Pro konkrétní radu, se prosím obraťte na příslušného odborníka.

4. Informace, software, produkty, služby a související grafika jsou poskytovatelem v ma-ximálním rozsahu povoleném platnými zákony poskytovány čistě za informačním úče-lem, bez záruky či podmínky jakéhokoliv druhu. Poskytovatel tudíž nezaručuje vhod-nost, dostupnost, spolehlivost, včasnost a přesnost informací, softwaru, produktů, služeb a související grafiky obsažených za jakýmkoliv účelem na portále a zříká se tímto všech záruk a podmínek vzhledem k těmto informacím, softwaru, produktům, službám a sou-visející grafice, včetně všech záruk a podmínek prodejnosti, vhodnosti k určitému účelu, nároku a neporušení.

5. Poskytovatel není zodpovědný za jakékoli přímé, nepřímé, trestné, náhodné, zvláštní, následné škody ani jiné škody včetně odškodnění za ztrátu použitelnosti, dat nebo zisku vyplývající ve spojení s používáním či výkonností portálu, kvůli prodlení nebo nemož-nosti použít portále nebo přidružených služeb, poskytování nebo selhání při zabezpečo-vání služeb nebo kvůli jakékoliv informaci, softwaru, produktu, službě a související gra-fice získané na portále nebo jinak vyplývající z používání těchto portálu, ať založené na smlouvě, bezpráví, nedbalosti, přísné odpovědnosti nebo jinak, i když poskytovatel byl seznámen s možnostmi škod, a to v maximální možné míře povolené platnými zákony.

IV.

Zakázaná činnost

1. Použití portálu je podmíněno zákazem zneužívání webových stránek poskytovatele či je-jich obsahu pro účely nezákonné či zakázané těmito podmínkami. Je zakázáno používat webové stránky poskytovatele způsobem, který by je mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo být v rozporu s jiným klientem a využitím webových stránek poskytovatele.

V.

Práva poskytovatele

1. Poskytovatel si vyhrazuje právo vyhodnotit jakékoli soubory, zprávy či jiné informace poslané přes komunikační služby a případně odstranit jakýkoli materiál podle vlastního uvážení. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit klienti přístup ke kterékoli nebo všem komunikačním službám, a to kdykoliv bez předcházejícího upozornění a z jakéhokoliv důvodu.

2. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit jakoukoliv informaci či materiál, k jejímuž zveřejnění by měl povinnost na základě příslušného zákona, nařízení, soudní-ho řízení či vládního požadavku nebo k upravení, odmítnutí odeslání či odstranění ja-kýchkoliv informací nebo materiálů, ať veškerých nebo jen jejich části, a to podle svého vlastního uvážení.

3. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli ukončit dle svého uvážení přístup klientovi na portál, včetně souvisejících služeb nebo jakékoliv jejich části, a to bez předchozího upo-zornění.

VI.

Odměna poskytovatele za ostatní činnost

1. Ostatní činností poskytovatele se pro účel těchto podmínek rozumí činnost mimo hlavní zprostředkovatelskou činnost poskytovatele. Vedlejší činností poskytovatele je přede-vším, nikoli však výlučně:

a. Analýza
b. Statistika
c. Odborné konzultace
d. Jiné individuální služby.

2. Výše odměny za služby poskytované klientovi prostřednictvím portálu je určena cení-kem poskytovatele, který je vždy zveřejněn na stránkách portálu (dále jen „ceník“). Ten-to ceník může být poskytovatelem měněn s tím, že ke změně ceníku dochází zveřejně-ním nového, resp. upraveného ceníku na stránkách portálu. Pro stanovení závazné ceny konkrétní služby se použije vždy ceník aktuální. V případě jednostranného navýšení cen za služby poskytovatelem, platí pro klienta původní ceník až do posledního dne období, na které má klient službu nebo služby předplacené. V případě, že klient změní v průbě-hu předplaceného období verzi či rozsah služeb, služba se dále účtuje dle nového cení-ku. Poskytovatel je oprávněn poskytnout klientovi slevu oproti cenám uvedeným v ceníku.

3. Odměna za poskytování služeb je splatná ve lhůtě 14 (čtrnáct) dnů na základě výzvy k platbě vystavené poskytovatelem a doručené klientovi na elektronickou (e-mailovou) adresu uloženou v uživatelském účtu, resp. registračního formuláře. Případné nedoručení výzvy z důvodů neležících na straně poskytovatele jde k tíži klienta.

4. V případě, že dojde k ukončení platnosti smluvního vztahu mezi klientem a poskytova-telem, který vznikl vedlejší činností poskytovatele, a to před splněním předmětu smluv-ního vztahu, náleží poskytovateli úplata v rozsahu poměrném ke splnění předmětu smluvního vztahu do doby ukončení jeho platnosti.

5. V případě, že dojde k ukončení platnosti smluvního vztahu mezi klientem a poskytova-telem, který vznikl vedlejší činností poskytovatele, a to před splněním předmětu smluv-ního vztahu, je klient povinen uhradit poskytovateli veškeré náklady poskytovatele nut-ně nebo účelně vynaložené při plnění předmětu tohoto smluvního vztahu.

6. Případná reklamace poskytování služeb ze strany klienta nemá vliv na povinnost uhradit odměnu.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

Reklamační řád

(dále jen „reklamační řád“)

I.

Definice

Pro účely tohoto reklamačního řádu se rozumí:

1. „Spotřebitelem“ každá osoba, která v souvislosti se zprostředkovatelskou činností po-skytovatele uzavřela s poskytovatelem smlouvu, jejímž předmětem je služba poskytova-ná poskytovatelem (hypotéka, refinancování hypotéky, stavební spoření, pojištění, spo-třebitelské úvěry).

2. „Reklamací“ každé podání spotřebitele směřující vůči formě a obsahu spotřebiteli po-skytnutých služeb/informací a obsahující požadavek na vyjádření poskytovatele, pří-padně nápravu vzniklého stavu.

3. „Stížností“ každé podání spotřebitele směřující vůči nepatřičnému jednání a vystupování zaměstnanců poskytovatele či smluvního partnera poskytovatele.

II.

Základní ustanovení

1. Poskytovatel zajišťuje ochranu poskytnutých osobních údajů klienta v souladu s právními předpisy České republiky, zejména v souladu s Nařízením Evropského par-lamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

2. Tento reklamační řád poskytovatele vymezuje pravidla pro vyřizování stížností a rekla-mací spotřebitelů.

3. Tento reklamační řád je závazný pro všechny smluvní partnery poskytovatele na území České republiky a může být měněn pouze poskytovatelem.

III.

Podání reklamace a její náležitosti

1. Reklamace a stížnosti lze podat těmito způsoby:

a. písemně na adresu sídla poskytovatele: Kněžskodvorská 2544, České Budějovi-ce 3, 370 04 České Budějovice
b. elektronickou poštou (e-mail) na adresu: Inko@kiwipujcky.cz
c. písemně nebo osobně na provozovně poskytovatele, která reklamovanou služ-bu/informaci poskytla.

2. Základními náležitostmi, které musí reklamace nebo stížnost obsahovat, jsou:

a. jméno a příjmení spotřebitele,
b. kontaktní adresa, telefonní číslo a e-mail spotřebitele,
c. číslo smlouvy, ke které se reklamace vztahuje,
d. název produktu/služby, ke kterému se reklamace/stížnost vztahuje,
e. jméno a příjmení pracovníka nebo vázaného zástupce poskytovatele, který re-klamovanou službu poskytl,
f. čeho se reklamace/stížnost týká (identifikace a popis problému, nedostatku apod.).

3. Reklamaci či stížnost je spotřebitel povinen doplnit o všechny jím dostupné podklady prokazující jeho tvrzení. Nebyly-li potřebné dokumenty k reklamaci či stížnosti přilože-ny nebo nesplňuje-li reklamace či stížnost základní náležitosti uvedené v bodě 2. tohoto článku reklamačního řádu, vyzve poskytovatel spotřebitele k jejich doplnění.

IV.

Vyřízení reklamace

1. Reklamace či stížnost bude poskytovatelem zpracována a vyřízena bez zbytečného od-kladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení poskytovateli, nebo ode dne doručení všech doplňujících podkladů potřebných k vyřízení reklamace či stížnosti.

2. Spotřebitel bude poskytovatelem ve lhůtě dle odstavce 1. tohoto článku reklamačního řádu informován o výsledku reklamace či stížnosti, a to buď elektronicky na jím uvede-ný e-mail nebo formou doporučeného dopisu na spotřebitelem uvedenou kontaktní ad-resu. V případě, že spotřebitel tento doporučený dopis s výsledkem řešení reklamace či stížnosti v příslušné lhůtě nepřevezme, považuje se dopis za doručený v den, kdy je do-ručen zpět do sídla poskytovatele.

3. Výsledkem reklamace či stížnosti může být:

a. poskytovatel uzná reklamaci či stížnost jako oprávněnou, nebo
b. poskytovatel odmítne reklamaci či stížnost jako neoprávněnou.

4. Poskytovatel provede v souvislosti s obsahem reklamace či stížnosti kontrolu poskytnu-tých služeb/informací a jednání svých zaměstnanců a vázaných zástupců poskytovatele. V případě, že poskytovatel dojde k závěru, že bylo při poskytování služeb poskytovatele spotřebiteli pochybeno, zjedná poskytovatel neprodleně nápravu a přijme opatření k zamezení opakování takového pochybení.

5. V případě, že spotřebitel nesouhlasí s výsledkem reklamace či stížnosti dle tohoto rekla-mačního řádu, má právo na mimosoudní řešení sporu v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím finančního arbitra (finarbitr.cz) v souladu se zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním ar-bitrovi, ve znění pozdějších předpisů, popř. u České národní banky (www.cnb.cz).

6. Reklamace či stížnost je nepřípustná, a poskytovatel jí tudíž nemůže řešit, pokud:

a. skutečnosti popsané v reklamaci či stížnosti se netýkají chování poskytovatele, nabízených produktů ani zaměstnanců či vázaných zástupců poskytovatele,
b. ve věci, která je obsahem reklamace či stížnosti rozhodl soud či jiný orgán veřej-né moci nebo řízení ve věci samé bylo před takovým orgánem zahájeno.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Reklamační řád je k dispozici na každé provozovně poskytovatele a současně je zveřej-něn na portálu poskytovatele.

2. Každý zaměstnanec a vázaný zástupce poskytovatele má povinnost informovat každého spotřebitele, se kterým jedná, o možnosti podání reklamace či stížnosti dle tohoto rekla-mačního řádu, stručně jej seznámit s tím, jak postupovat při vyřizování reklamací či stíž-ností a současně jej odkázat na tento reklamační řád.Tyto podmínky a reklamační řád byly schváleny valnou hromadou poskytovatele s účinností od 15.1.2019

 

webdesign by Lewest.cz